بخش بیوشیمی

آزمایشگاه فارابی بواسطه وجود تجهیزات به روز و کامل در بخش میکروب شناسی و حضور اساتید میکروبیولوژی با بهره گیری از جدیدترین پروتکل های بین المللی قادر است در ارتباط با تشخیص عوامل بیماریزای میکروبی و بررسی مقاومت های دارویی و همچنین آنالیز ادرار خدمات ویژه ای را در بالاترین سطح به مراجعین و پزشکان محترم ارائه نمایند.